De hop in de koran

Uit http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?subaction=showfull&id=1099085905&archive=&start_from=&ucat=2&go=NL het volgende citaat in een Nederlandse Koranvertaling online:
Vanaf 27:15
“15. En Wij gaven kennis aan David en Salomo, en zij zeiden: “Alle eer behoort aan Allah, Die ons boven vele van Zijn gelovige dienaren heeft verheven.”
16. En Salomo volgde David op en hij zeide: “O gij mensen, ons is de taal der vogelen onderwezen, en ons werd alles geschonken. Dit is inderdaad Gods openbare gunst.”
17. Er waren legers voor Salomo verzameld van djinn, mensen en vogelen en zij werden in slagorde opgesteld.
18. Toen zij tot het dal van de mieren kwamen, zei een mier: “O gij mieren, gaat uw woningen binnen opdat Salomo en zijn scharen u niet verpletteren zonder dit te bemerken.”
19. Daarop glimlachte hij, zich verbazend over haar woorden en hij zeide: “Mijn Heer, doe mij dankbaar zijn voor Uw gunst, die Gij mij en mijn ouders hebt bewezen en laat mij het goede doen dat U behaagt en laat mij door Uw barmhartigheid tot Uw rechtvaardige dienaren behoren.”
20. En hij overzag de vogelen, en zeide: “Hoe kan het zijn dat ik de hop niet zie? Is hij onder de afwezigen?
21. Ik zal hem zeker streng straffen of ik zal hem doden, als hij mij geen duidelijke uitleg geeft.”
22. En hij duurde niet lang, totdat deze kwam en zeide: “Ik heb datgene gezien wat gij niet weet; en ik heb over Saba betrouwbare inlichtingen meegebracht.
23. Ik vond een vrouw, die daar regeerde en haar is alles gegeven en zij heeft een machtige troon.
24. Ik vond, dat zij en haar volk de zon aanbaden in plaats van Allah en Satan heeft hun werken voor schoonschijnend gemaakt en heeft hun de weg versperd, zodat zij geen rechte leiding volgen;
25. Zij aanbidden Allah niet, Die hetgeen in de hemelen en op aarde verborgen is aan het licht brengt en Die weet wat gij verbergt en wat gij toont.”
(NB. In een verdere passage van deze sura is te lezen dat de koningin van Sheba zich bekeert tot het geloof)
Vandaag luister ik naar een sohbet (preek) van sheikh Nazim Al Haqqani via http://saltanat.org/broadcast.php.
Ik teken hier vrij in het Nederlands vertaald zijn woorden op die hij ontleent aan rechtstreekse inspiratie van Shah Mardan (Ali ra, de neef van de geliefde profeet sws):
“De hop zegt: ‘ik kom uit Shaba met belangrijk nieuws.’ De profeet Suleiman (Salomon) vraagt: ‘Welk nieuws breng je, vertel me. (NB. Salomon luistert hier naar een vogel.) Hij zegt: ‘Als je nieuws op waarheid berust, zal je geaccepteerd worden in de aanwezigheid van de heer. Zo niet, dan slacht ik je. Want hier geldt alleen de rechte weg en niet de kromme weg.’ ‘Ik ben op patrouille gegaan om te kijken wat er allemaal gebeurt rondom ons. Ik ben op zoek gegaan naar een schat of goed nieuws. O Salomon, wij zijn dienaar in uw aanwezigheid (NB hij zei niet slaaf/ gevangene, maar dienaar tot uw dienst), omdat u een groot profeet bent. Zo sprak de hop tegen Salomon. Veel mensen weten dat niet. ‘Wij hebben de eer u te dienen. Al onze handelingen, gezien of ongezien, zijn voor u, o Salomon. Wij beslissen niet zelf. Wij zijn dienaar onder het bevel van de Heer. Om u te dienen was ik even afwezig en niet in uw gezelschap, maar ik heb iets gevonden….een vreemd land. Ook al weet u dit wellicht omdat u een profeet bent, ik zeg dit opdat de mensen het zullen begrijpen. Achter uw land is een ander land, genaamd Sheba, waarheen onze soldaten nog niet gegaan zijn. Toen ik op inspectie was vond ik het land, genaamd Sheba.’ ‘En wie is de sultan daar?’ ‘Het is een koningin, een dame heerst daar. Ik spreek niet vanuit geruchten, maar ik ben gekomen om u iets te vertellen dat ik zelf gezien heb. Ik zag dat Sheba een vreemd land is, o Allah’s glorieuze profeet. U heeft ons aangewezen en op ons hoofd is uw kroon en Allah heeft ons het vermogen gegeven rond te kijken en te zoeken en dat is aan ons opgedragen om te doen. O glorieuze profeet, heerser o ver mensen en djinns. Ik zag Sheba en ik zag dat een dame daar heerst.’ Regeert een dame daar?’ ‘Ja, een koningin’ ‘Als er geen koning is, wat voor autoriteit kan een koningin dan hebben? Hoe kan dit? Ga nog eens en doe nader onderzoek. Ga kijken wat daar aan de hand is’ zei Salomon. Hij ging op patrouille en verklaarde het volgende: ‘ Er is een koningin die het land bestuurt.’ ‘Vreemd.’ ‘En het gaat heel goed met het land. Haar troon is van puur goud. En hoewel zij een koningin is trilt iedereen van ontzag voor haar koninklijke glorie. Dat is wat ik daar aantrof, een koningin’, zei de hop. ‘Ze heerst over mannen.’ ‘Wat voor mannen zijn dat? Kan een vrouw macht hebben over een man?’ ‘O profeet. Niemand kan dichtbij haar troon komen, omdat deze zo is dat je er niet naar kan kijken. Hoewel ze een dame is, heerst zij over een land. Elke dag wordt de trom geslagen om de koningin te eren.’ “
Sheikh Nazim haalt bovenstaand stuk van de koran aan en benadrukt daarbij verder dat heden ten dage koningen en andere wereldleiders alleen hun eigen verering op het oog hebben, maar niet stilstaan bij het feit dat zij elke dag gezond wakker worden dankzij de gratie van Allah en zijn geliefde profeet sws. In plaats van tromgeroffel voor zichzelf te verwachten, waarom eren zij niet dagelijks openlijk Allah en de profeet aan
wie zij hun positie danken.

2 gedachten over “De hop in de koran

  1. Ik ben 85 jaar en heb respect voor alle mensen die van huis uit een geloof mede hebben gekregen. Ik heb ook respect voor de natuur die door God/Allah geschapen is. Alle geloven hebben regels die nageleefd dienen te worden en alle geloven hebben ook een gebod die alles overheerst en dat is de liefde. Vroeger ben ik veel onder de mensen geweest en het merendeel van die mensen waren gelovig en wat voor geloof ze ook hadden, tóch konden ze door één deur. Het waren leiders, ophitsers en valse profeten die als haatkwekers rondliepen en hier verandering ingebracht hebben en het was in de Koran de verkenner onder de vogels de hop, die de waarheid wist te achterhalen, en zijn bevindingen doorgaf aan de de beroemde koning Salomon. Nietige mensen zijn we als we God/Allah vervloeken en Gods wetten niet naleven en in haat ter verrijking van ons welzijn heersen over mensen die wel de wetten navolgen. Zij die dit niet doen, zullen vroeg of laat hun onheil tegemoet gaan.

    • Beste Eef, ik vind dat je mooi gesproken hebt, zoals ik kan verwachten met de wijsheid van jouw 85 jaren. Alle gelovigen, van welk geloof dan ook, hebben gemeen dat ze hun God/Allah willen eren en naar vermogen naar de wetten van onze Schepper willen leven. Liefde voor God en medeschepselen is daarbij belangrijk. Ik weet niet welk geloof jij hebt, maar weet zeker dat jij gelooft in dezelfde God als ik (er is er maar één). We zijn in die zin broer en zus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *