Iets moois

Mijn jongste zoon laat af en toe van zich horen. Meestal is dat dan iets wat hij van belang vindt om te delen. Het kan over hemzelf gaan of zijn gezin. Maar ook vaak is het iets moois dat hij heeft gezien of gehoord, via zijn werk of via internet

Vandaag deelde hij dit met ons:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here