Liedje

De tekst doet me iets en ook het beeld en de melodie. Je lekker laten vallen ‘like a kite in a hurricane’ 🙂. Je door de wind laten leiden….Alles loslaten wat je denkt te weten….want we weten niks. Alleen het moment telt, verleden en toekomst is verbeelding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here