Na gedane arbeid is het goed rusten

Heb de hele ochtend gewerkt aan schilderij. Nu mag ik lekker even rusten. Dan verder met boek van Ahmad. Who is complaining?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here