Als knuffeldieren konden spreken 😢

We hadden nog tijd voor een ochtendwandeling, omdat het vliegtuig later vertrekt dan normaal. Tot ziens in Nederland inshaallah.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here