Altijd goed bezig, die man

Is het niet met zijn cristales, dan doet hij wel pyrografie of hij ontwerpt een website voor ‘links andaluz’

En ik maar luieren…..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here