'Je moet het zelf doen' (Joseph Oubelkas)

Mijn zoon kreeg vandaag op zijn werk een inspirerende lezing van Joseph Oubelkas, die 10 jaar onschuldig gevangen zat in Marokko. Hij stuurde mij een YouYube video van een soortgelijke lezing van deze bijzonder sympathieke en inspirerende jongeman. Vooral de brieven van zijn moeder zijn heel ontroerend. Prachtig, dat er zulke mensen zijn om de jeugd te inspireren met hun geestkracht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here