Waarom is de Koran een belangrijk boek

Deze video werd mij gestuurd door opa Khalil, die mij via skype de Koran on het Arabisch onderwees. Ik wil het met de eventueel geïnteresseerde lezer delen. N.B. De spreker is katholiek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here