Wilskracht en liefde voor een vak

Kijk wat deze man kan met zijn niet perfecte handjes. Hij maakt een perfecte lamp van stukjes glas! En ook nog zonder voorgevormde mal. Het gaat hem niet om welk ´gereedschap´ je tot je beschikking hebt, maar om wat je ermee kan doen. Hoe vindingrijk is de mens.
inspirerend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here