De wereld in Den Haag

Wij wonen in een multiculturele wijk en daar ben ik blij om. Ik houd ervan om mensen van diverse pluimage bijeen te zien. Het is de toekomst, althans daarnaar verlang ik. Dat de grenzen, willekeurig door mensen vastgesteld, vervagen en op den duur verdwijnen en we elkaar allemaal gaan zien als (mede)mensen.
Afgelopen zondag was er een bijeenkomst om de multiculturaliteit van Den Haag te vieren in het Atrium van het stadhuis van Den Haag……

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here