Dankgebed/dua

O Allah/God, ik dank u dat al mijn kinderen zich ontwikkeld hebben tot goede en liefdevolle mensen, ondanks hun jeugd, die niet altijd gemakkelijk was.
Ik dank U dat ik een lieve man naast me heb met wie ik veel kan delen, misschien wel alles.
Ik dank U dat ik uiteindelijk liefdevol afscheid heb kunnen nemen van mijn moeder en van mijn vader, ook al had ik geen goede of helemaal geen relatie met hen tijdens de rest van hun leven.
Ik dank U dat U er altijd voor hebt gezorgd door Uw wonderbaarlijke tussenkomst dat lelijke plannen die mensen met mij hadden verijdeld werden.
Ik dank U dat ik elke dag eten heb en een warme plek om te slapen.
O Allah/God, geef me de kracht om tegenslagen en pijn hier of daar te accepteren en te verdragen, want alles komt van U en U bent de beste Plannenmaker en de Alwijze.
O Allah/God, verlicht als het U belieft het lijden van alle mensen en dieren op de wereld. Geef hen het licht van Uw oneindige  troost. Want U alleen bent de Trooster.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here