2 gedachten over “Wonderful life

  1. Ach… wat kan nu nog meer betekenis geven aan het concept van een goed leven, dan de confrontatie van je halux valgus met de milde branding van de Middelandse Zee.
    Zo mooi! ????X

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here