4 gedachten over “Eindelijk lente

  1. Tegen jou: Ha eindelijk! Een snaaks zelfportretje tussendoor. Meid, wat zie je er goed uit!!!
    Tegen mijzelf: … en concentreer je nu maar snel weer op je schilderwerk!
    ????X

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here