Welsprekend

Qur’an Karim Sura 55 Ar-Rahmaan

(1) aR_Ra7 Maa …. N                       The Most Mercifull
(2) 3aL_La Ma’L QuR’ 3aN                Taught the Qur’an
(3) 7*a La Qa’L 2iN SaaN                   Created man
(4) 3aL_La Ma 8u’L Ba 5aaN             Taught him eloquence.
Hoe weinig woorden en hoe veelzeggend. Allah de Meest Barmhartige leerde de Qur’an, schiep de mens en leerde hem welsprekendheid of expressie. Alleen al deze woorden zijn voldoende om een levensles te zijn, maar er is nog zoveel meer. De Qur’an heeft 604 bladzijden met hemelse woorden. Ik wil niet zeggen dat ik alles begrijp of dat ik sommige dingen die ik lees niet moeilijk vind om te verwerken, maar dat komt, denk ik dan, omdat mijn hart nog niet zuiver genoeg is om te begrijpen.
Deze woorden hierboven uit de eerste vier verzen van soera 55 uit de Qur’an, sura Ar-Rahman, raken mij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here