Nog maar negen/ zeven

Vandaag rustig op de plas. Geen woerd te bekennen. Het nieuwtje van een “beschikbaar” vrouwtje is er zeker af. Alleen een fuut op het water en een eenzame mamma met nog maar………negen kleintjes.
En vanbinnen scheurt ons hart.
Enkele uren later. We tellen er nog zeven. Zo is het leven. Een wonder dat er toch zoveel eenden zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here